پیام والی

1 year 6 months ago

ولایت کاپیسا از ظرفیت ها و منابع بالقوه انسانی و طبیعی برخوردار است‌؛ تلاش مان اینست تا بتوانیم این ظرفیت های ارزشمند را در راستای ثبات، بازسازی و انکشاف این ولایت بسیج نموده و روند حکومت داری خوب محلی را تقویت و تسریع بخشیم.

عبدالطیف مراد
123